zam12

 

ความเป็นมาของโรงเรียนบ้านบึงสาร

โรงเรียนบ้านบึงสาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมาเขต 1 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เดิมใช้ชื่อว่า โรงเรียนประชาบาลตำบลมะเริง 1
(วัดบ้านโคก) ตั้งอยู่บ้านโคก หมู่ที่ 7 ตำบลมะเริง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
โดยนายเปีย เนนเลิศ และประชาชนร่วมกันก่อสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2477 
ต่อมาเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2501โรงเรียนถูกพายุพัดพังเสียหาย ไม่สามารถใช้เป็นที่เรียนได้
จึงได้รายงานของบประมาณสร้างใหม่โดยซื้อที่ดินริมทางรถไฟบ้านบึงสาร และนายกรอด มากแย้ม
ได้ร่วมบริจาคที่ดิน จำนวน 6 ไร่ สร้างโรงเรียนเสร็จเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2501 มีข้าราชการครู 4 คน
นักเรียน 221 คน โดยมีนายไสว โพธิ์พะเนาเป็นครูใหญ่
ต่อมาได้ขออนุญาตเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น โรงเรียนบ้านบึงสาร เพื่อให้เหมาะสมกับสถานที่
(ตามหนังสืออนุญาตของอำเภอ ที่ 12833/2501 ลว 17 สิงหาคม 2501)
ต่อมาเมื่อเดือน พฤศจิกายน 2501 ได้ขอซื้อที่ดินเพิ่มจากนายกรอด มากแย้ม จำนวน 1 ไร่ 80 ตารางวา
ในราคา 400 บาทโดยคณะครูร่วมกันบริจาค รวมเนื้อที่ทั้งสิ้น 9 ไร่ 28 ตารางวา
ปัจจุบันโรงเรียนบ้านบึงสารได้จัดการเรียนการสอน เป็น 4 ระดับ คือ ก่อนประถมศึกษา ช่วงชั้นที่ 1
(ประถมศึกษาปีที่ 1-3) ช่วงชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 4-6 ) และช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1-3)
โดยจัดห้องเรียนจำนวน 20 ห้องเรียน นักเรียนทั้งสิ้น 527 คน ครูผู้สอนจำนวน 30 ลูกจ้างประจำ1 คน
ผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบันคือ นายณรงค์ฤทธิ์ สุรเดชปัญญากุล รองผู้อำนวยการโรงเรียน 1 คน 
คือ นายสุนทร วังสำเภา


 เพลงมาร์ชโรงเรียนบ้านบึงสาร


 


zam85